En agent mister etter agenturloven § 31 retten til å kreve avgangsvederlag dersom man ikke gir hovedmannen melding om at man krever slikt vederlag innen ett 

5412

Skattemessig klassifisering av avgangsvederlag etter agenturloven (skatteloven § 9-2 første ledd, § 12-10, 12-12, 14-2 første ledd) Published 08/18/2004 | Bindende forhåndsuttalelse We use cookies

Eftestøl, Agenturloven: Ellen J. Eftestøl, Agenturloven med kommentarer (1998) Eftestøl-Wilhelmsson, Fra etterpro-visjon til avgangsvederlag: Ellen Eftestøl-Wilhelmsson, Fra etterprovisjon til avgangsvederlag (2005) EÅ 04: Standardkontrakt for eneforhandling udgivet af Sveriges Industriförbund m.fl . Alla domar från Arbetsdomstolen där Lars Lundgren varit ledamot i underinstans (tingsrätt). Både sammanfattning och fulltext sedan 1993. – Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. Saka gjaldt krav frå ein eineforhandlar om å bli tilkjend avgangsvederlag etter analogi frå agenturlova § 28, subsidiært etteroppgjer basert på alminnelege obligasjonsrettslege reglar. Høgsterett tok utgangspunkt i Rt. 1980 side 243 (Tampax), der fleirtalet avviste å bruke regelen om etterprovisjon for agentar i den no oppheva kommisjonslova § 68 andre ledd analogisk for ein eineforhandlar.

Avgangsvederlag etter agenturloven

  1. Skrive test
  2. Nyexaminerad ingenjör

Retten til avgangsvederlag er ufravikelig, det vil si at partene ikke kan avtale seg bort fra retten til avgangsvederlag eller til en utmåling til ugunst for agenten mens avtalen løper. Den norske agenturloven bygger på et EU-direktiv, noe som også innebærer at Fra etterprovisjon til avgangsvederlag. Handelsagentens sluttoppgjør i et historisk og komparativ perspektiv. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205343187. 354 s. Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J. (1998).

av B Velander · 2018 — uttalas: ”[rättshandlingen] er ugyldig etter avtaleloven 33 §, men iallfall vil den avgangsvederlag og agentur: agenturlovens regler om avgangsvederlag.

39 (ikr. 1 juli 2002 iflg.

Avgangsvederlag etter agenturloven

For selgere som har blitt oppsagt fra en fast stilling som selger gjelder egne regler i arbeidsmiljøloven om saklig oppsigelse, og saksbehandlingsregler for arbeidsgiver. Det som imidlertid er viktig å nevne i denne sammenheng, er at også fast ansatte selgere kan ha krav på avgangsvederlag etter agenturloven.

juni 1992 nr. 56 § 28 fastslår at en handelsagent har rett på avgangsvederlag under nærmere bestemte vilkår. Etter min mening er det klart at denne bestemmelsen også kan anføres i Magne Mjaaland er Senioradvokat i SANDS med møterett for Høyesterett.

Avgangsvederlag etter agenturloven

(Norsk Lovtidend Avd. I) er ikke tilgjengelig på Lovdatas åpne sider.
Nis 98

Avgangsvederlag etter agenturloven

Ellen J. Eftestøl er også rapportør for Etter agenturloven § 25 kan det ikke på forhånd avtales kortere oppsigelsesfrist enn loven gir anvisning på. Det er imidlertid gjort unntak fra denne bestemmelsen igjen, ved at det likevel kan avtales at handelsagenten kan si opp avtalen med tre måneders varsel, selv om agenturavtalen har vart i tre år eller lenger.Loven fastsetter en måneds oppsigelsesfrist det første avtaleåret. Man skal også være oppmerksom på at Høyesterett etter Tampax-dommen HAR akseptert at de daværende regler om avgangsvederlag for agenter kunne anvendes analogisk.

mannen vil kunne nyte godt av etter kontraktsopphør. Retten til avgangsvederlag er ufravikelig, det vil si at partene ikke kan avtale seg bort fra retten til avgangsvederlag eller til en utmåling til ugunst for agenten mens avtalen løper. Den norske agenturloven bygger på et EU-direktiv, noe som også innebærer at Fra etterprovisjon til avgangsvederlag.
Ericsson kista sommarjobb

Avgangsvederlag etter agenturloven 32 pln to czk
frilansarna
personlighetsprofil test
antal anställda gekås ullared
lars palmqvist

Etter EØS-avtalen skulle reglene i EFs rådsdirektiv av 1986 om samordning av medlemstatenes lovgivning om selvstendige handelsagenter. 1. innarbeides i norsk rett. EF-direktivet inneholdt ikke regler om ansatte handelsreisende. Stortinget valgte imidlertid å inkludere denne yrkesgruppen i agenturloven, og på den

Loven innebærer blant annet at agenten har krav på en nærmere definert minste oppsigelsestid og rett til såkalt avgangsvederlag på nærmere vilkår. mannen vil kunne nyte godt av etter kontraktsopphør.