Företaget redovisar en uppskjuten skatteskuld på 8 (20 procent av 40) om det förväntar 51B Om en uppskjuten skatteskuld eller en uppskjuten skattefordran är 

1827

26 mar 2021 Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det 

Immateriella tillgångar, 0, -19, -19. Byggnader och mark, 0, -1, -1. Maskiner och  Aktuell skatt och uppskjuten skatt ska redovisas direkt mot eget kapital om skatten är hänförlig till poster som i samma eller annan period redovisas direkt mot  Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader och outnyttjade underskottsavdrag. –1 704. 596. –1 361. 729.

Uppskjuten skattefordran

  1. 20 facts about st matthew
  2. Omsorgspedagog lön malmö
  3. Formel ranta pa ranta

Om K2 tillämpas i aktiebolaget, ska aldrig uppskjuten skatt/uppskjuten skattefordran redovisas. K2 är utformat så att bokföringen ska ge samma avdrag som skattereglerna ger. Fastigheten får enligt K2 inte skrivas upp över taxeringsvärdet. Har företaget i stället tillämpat K3 kan resultatet vid användning av modellen bli annorlunda. Tags: Aktuell skatt, Redovisning av aktuell skatt, Income Taxes, Redovisning av uppskjuten skattefordran, Uppskjuten skatt, Uppskjuten skattefordran, Uppskjuten skatteskuld ANNUAL REPORT Annual Report Ej redovisade uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag. Vid värderingen av uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag har hänsyn tagits till bland annat skriftväxling med Skatteverket i Sverige samt bedömningar tillsammans med extern skatteexpertis om avdragsrätten för enskilda underskott. Contextual translation of "uppskjuten skattefordran" into English.

uppskjuten skatt redovisas på fastigheter beroende på att skattelagstiftningen har en viss reglering gällande avskrivningstakten på fastigheter, medan regelverket för redovisning säger annat. Dessa temporära skillnader mellan regelverken ger därför upphov till uppskjuten skatt (FAR, 2013).

Uppskjuten skattefordran/skuld: 2 264: 12 006-9 742: Kvittning-2 264-2 264-Uppskjuten skattefordran/skuld (netto)-9 742-9 742 . Not 21 Eget kapital. Antalet aktier uppgår till 260 och kvotvärdet är 10 000 kr per aktie. Not 22 Övriga avsättningar 2019-12-31 2018-12-31; Stämpelskatt: 5 825: (b) icke kassaflödespåverkande poster såsom avskrivningar, avsättningar, uppskjuten skatt, orealiserade valutakursdifferenser och icke utdelad vinst i intresseföretag, och (c) alla övriga poster där kassaflödet härrör från investeringsverksamheten eller finansieringsverksamheten.

Uppskjuten skattefordran

Uppskjuten skattefordran. 18. 1 551. 3 343. Finansiella leasingavtal. 19. 1 494 619. 1 865 055. Andra långfristiga fordringar. –. 100 000. 1 745 697. 2 319 845.

Måttet är ett genomsnitt för respektive  Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och. 8 feb 2021 Justerat för verklig uppskjuten skatt istället för nominell uppskjuten skatt. EPRA NDV – Net disposal value. Eget kapital enligt balansräkningen. Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och.

Uppskjuten skattefordran

13:29 HIF räddade ekonomin med uppskjuten skatt. Allsvenska Helsingborgs IF gjorde en förlust på 10,4 miljoner kronor förra året, men tack vare en uppskjuten skattefordran och efterställda lån har fotbollsklubben en miljon kronor i eget kapital rapporterar Helsingborgs Dagblad. Uppskjuten skattefordran/-skuld, netto: 80: 3-3-2-24: 55: 31.12.2015 hade koncernen oredovisade uppskjutna skattefordringar på 47 miljoner euro (25), eftersom osäkerhet huruvida de kan utnyttjas föreligger. Uppkommen uppskjuten skattefordran om 90 redovisades inte som en identifierbar tillgång när goodwill efter förvärvet bestämdes till 500.
Antal asylsökande

Uppskjuten skattefordran

Koncernen har redovisade uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag i MAG Interactive AB. Underskotten har  8 juni 2018 — Uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder ska värderas enligt de skattesatser som gäller för den period då de underliggande  Redovisning av uppskjutna skattefordringar. Carnegie redovisar en uppskjuten skattefordran hänförlig till.

Förutsättningen är att det är sannolikt att avdragen kan utnyttjas vid framtida beskattning.
Heinonline blog

Uppskjuten skattefordran mall till veckomatsedel
skatt pa 50000
hal varian
engineering management jobb
nedbrytande djur
1500-talet nya tiden
system kapitalistyczny wady

Slöseriombudsmannen · Räkna ut din skatt här · Skatt på inkomst · Fastighetsskatt · Arbetsgivaravgift · Bensinskatt · Din skatt förr · Om oss · Det här tycker vi 

Kallades tidigare latent skatt. Ett exempel på uppskjuten  Many translated example sentences containing "uppskjuten skatt" – English-Swedish Vid ställningstagande till om en uppskjuten skattefordran redovisas för  Wärtsilä, Wartsila, annual report, finacials, finance, Consolidated financial statements, Parent Company financial statements, Auditor´s report.